https://telegram.me/chashmnewss
16. تير 1396 - 16:00   |   کد مطلب: 4699
چشم نیوز: عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: برنامـه هاي مختلف فرهنگي، هنري و ورزشي مي تواند درپر باركردن اوقات فراغت موجب ايجاد احساسي خوب، لذت و شادي شود و علاوه بر اینها بهترین فرصت برای پرداختن به مسائل اعتقادی، تربیتی و خودسازی و آینده نگری می باشد.
اوقات فراغت دانشجویان  بهترین  فرصت برای ارتقای مسائل اعتقادی است

دکتر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت و گو با چشم نیوز اظهار داشت: مهمترين سرمايه بشر عمر اوست. در اين ميـان عـالم جواني آميزه اي از شوق و اشتياق، احساس و انديشـه در زندگي انسان است. جوانان شريان گرم و حياتي جوامـع، وجدان آگاه و بيدار ملت ها و بازوان كارآمـد و توانـاي دولت ها به حساب مي آيند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اوقات فراغت فرصت آزادي است كه براي انجام كار خاصي مورد بهره بـرداري قـرار نمي گيرد ولي در عين حال مي تواند مورد استفاده طيـف وسيعي از فعاليت هاي مختلف باشد كه به دلخواه شخص انتخاب مي شود.

 

وی بیان داشت: جوانان زماني كه از كار و مشغله روزانه فارغ مي شوند، دوست دارند زندگي را با اختيار و آزادي دنبال كرده و خودرا درزمان اوقات فراغت بيابند. امروزه در نتيجه افزايش ميزان اوقات فراغت در زندگي افراد بـه ويژه جوانان، بر شكل گيري هويت آنهـا تـأثير گذاشـته است.

 

دکتر صادقی ادامه داد: مسئولين و دست اندركاران بايد آگاه باشند كه بايد اوقات فراغت در جامعه هدفمند شود و به آن جهت د اده شود. فراغت مي تواند نقش نيرومند و در عين حال دوگانـه درتحول سطح فرهنگي جامعه داشته باشد، به اين معنا كه مي تواند درارتباط بـا نيازهـاي فكـري و عملـي انسـان سـازگاري يـا ناسـازگاري اجتمـاعي و پيشـرفت يـا واپسماندگي فرهنگي باشد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه  خاطرنشان کرد: فعاليت هاي فراغتي مي تواند با رفـع خسـتگي، صـدمات جسـمي و روانـي ناشـي ازهيجانات مداوم كار و انجام وظايف اجتمـاعي را جبـران كند و با تفريح از كسالت ناشي از يكنواختي كار روزمـره رهايي يابد و فرصتي براي پرورش استعدادهاي ذهنـي و رواني، جسمي و عاطفي خود فراهم سازد. لـذا فعاليـت فراغتي مي تواند باعث ارتقاء فرهنگ جامعه يا سـقوط آن شود.

 

 وی اظهار کرد: همان گونه كه كار جوانان را از گنـاه و افسـردگي ميرهاند، فراغت نيز بر نشاط، شادي و طراوت آنان مـي افزايد و اراده آنان را براي تداوم زندگي تقويت مي بخشد. پس به جاي پر كردن اوقات فراغت بايد به پر بار كردن آن انديشيد.

 

 

صادقی گفت: دوره هاي آموزشي دانشگاه ها مملو ازمطالعه به منزله كار فكري است كه بخش زيادي از ساعات زنـدگي دانشجويان را پر مي كند. در چنين شرايطي وجود برنامـه هاي مختلف فرهنگي، هنري و ورزشي مي تواند درپر باركردن اوقات فراغت موجب ايجاد احساسي خوب، لذت و شادي شود و علاوه بر اینها بهترین فرصت برای پرداختن به مسائل اعتقادی، تربیتی و خودسازی و آینده نگری می باشد.

 

 

وی افزود: هدف اصلي ازبرنامه ها و انجام فعاليت هـاي مـذكوردر سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ضمن پر كردن بخشي از اوقات فراغت دانشجويان، كمـك بـه رشـد وتوسعه جنبه هاي اخلاقي، رواني، جسماني و فرهنگي آنها به موازات تحصيل علوم و فنون ديگـر اسـت، تـا آينـده سازان كشور موجبات ترقي و تعـالي خـود و جامعـه راممكن سازند.

 

 

صادقی بیان داشت: اغلـب دانشجويان ترجيح مي دهند اوقات فراغـت خـود را بـا برنامه هاي منظم و منسجم پر كننـد و از اتـلاف وقـت بپرهيزند. دانشجو در جهت رفع اين خواسته، چشم اميد به برنامه ريزان فوق برنامه ي دانشگاه دارند، همچنين بـا بصيرت كامل برنامه هاي مختلف را بررسي مـي كنـد ودر جستجوي انتخاب بهترين ها بر مـي آيـد، هـر چنـد ممكن است آن را خارج از محـيط دانشـگاه بـه دسـت آورد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه  گفت: بهره گيري شايسته از اوقات فراغت منوط به برنامـه ريزي دقيق و متناسب با نيازها و اجـراي موفـق اسـت. برنامه ريزي اوقات فراغت نمي تواند چيـزي مسـتقل و بي ارتباط با ساير اوقات باشد، بلكه بايد با برنامه هـاي كلان زندگي ارتباط داشته باشـد و مؤيـد و راهگشـا وزمينه ساز آن باشد. در غير اين صـورت، خـواه نـاخواه بخش هايي از عمر پر ارزش انسان در وادي پوچي و بي ثمري از بين مي رود و صرف كارهاي لغو و بيهوده مي شود.

 

وی تاکید کرد: انجام فعاليت هاي فرهنگـي، هنـري، ورزشي در قالب فعاليت هاي فـوق برنامـه و در زمـان فراغت دانشجويان آثار و پيامدهاي مثبتي براي آنهـا بـه همــراه دارد از جملــه اينكــه دانشــجويان همكــاري وهمياري سالم با ديگران را مي آموزنـد، داراي اسـتقلال فردي مي شوند، مسئوليت هاي مختلف را مي پذيرنـد و در مقابل مسئوليت ها پاسخگو خواهند بود.

دیدگاه شما

پربیننده ها

آخرین اخبار